Posudky.sk

Dendrologické posudky

Vypracujeme pre Vás dendrologické (drevinové) posudky, ktoré sú potrebné pri plnení povinností vzhľadom na zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Spracujeme pre Vás:

  • Posúdenie drevín ako súčasť žiadosti o povolenie na jej výrub
  • Zhodnotenie zdravotného stavu drevín
  • Inventarizácia drevín – prehľadný počet a druh drevín s ich spoločenskou hodnotou
  • Posúdenie vplyvu drevín na stavby a naopak

Zabezpečíme Vám vybavenie žiadosti na príslušnom úrade.

Dendrologické posudky sú dôležitou súčasťou rôznych dokumentačných materiálov:

  • Žiadosť o povolenie na výrub
  • Územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby (DUR)
  • Hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie (EIA)
  • Územno-technické podklady, prieskumy a rozbory územnoplánovacej dokumentácie obce

Čo je ešte potrebné vedieť:

  • Zákon zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny (nezvratné poškodenie môže spôsobiť aj neodborné ošetrenie stromu)
  • Podľa zákona vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa drevina nachádza, je povinný sa o ňu starať, najmä ju odborne ošetrovať a udržiavať