Posudky.sk

Ornitologické posudky

Zabezpečujeme krátkodobé ornitologické prieskumy a posudky najmä hniezdiacich vtákov, ktoré je často potrebné dodať pred výrubom drevín, alebo pred realizáciou zateplenia budov.

Podľa § 17 ods. 9 písm. c) pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada nato, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja. Do podmienok rozhodnutia môže dať to, že sa výrub môže uskutočniť aj počas vegetačného obdobia, ale jedine po predložení ornitologického posudku. Ornitologické posudky je potrebné predkladať najmä z dôvodu, že § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny hovorí: “Za chránené živočíchy sa podľa tohto zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.” Podľa § 35 ods. 1 písm. c) je chráneného živočícha zakázané ničiť a poškodzovať jeho biotop, najmä obydlie, hniezdo, miesto rozmnožovania, získavania potravy, odpočinku, preperovania alebo zimovania. To znamená, že v prípade ak sa počas výrubu vo vegetačnom období na drevinách nachádzajú hniezda vtákov, na ich ničenia treba požiadať orgán ochrany prírody o výnimku zo zákona.

Zabezpečujeme vykonávanie ročných, alebo viacročných ornitologických prieskumov a posudkov.

Vykonávame ročné, alebo viacročné ornitologické prieskumy. Tieto prieskumy je potrebné vykonať najmä pri činnostiach, alebo realizáciách stavieb, ktoré môžu mať negatívny vplyv na vtáky, ktoré podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny patria medzi chránené druhy živočíchov. Medzi takéto stavby patrí najmä výstavba veterných turbín, alebo veterných parkov. Ornitologické prieskumy, alebo posudky treba často krát predkladať aj pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), podľa príslušného zákona (Zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie).

Zabezpečujeme aj iné ornitologické prieskumy a posudky, podľa potreby.