Posudky.sk

Pedologické posudky

Vypracujeme pre Vás posudky, ktoré pomáhajú vlastníkom pôdy pri ich povinnostiach ohľadom ochrany pôdy vyplývajúcich zo zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zo zmeny zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Zabezpečíme pre Vás projekty k trvalému a dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy ako súčasť projektovej dokumentácie k vydaniu právoplatného rozhodnutia, ale aj komplexnú spoluprácu s pozemkovými a katastrálnymi úradmi.

Pedologický inžiniering

Zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o trvalom a dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré je podkladom pre stavebné povolenie, komunikácia s MPRVSR, pozemkovými, katastrálnymi, stavebnými úradmi a družstvami.

Projekty bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy k trvalému a dočasnému odňatiu v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z.

Zahŕňa agronomicko-pôdoznaleckú charakteristiku dotknutej poľnohospodárskej pôdy, terénny pedologický prieskum, vŕtané pôdne sondy s určením hrúbky humusového horizontu, návrh ďalšieho poľnohospodárskeho využitia skrývanej pôdy.

Zabezpečenie potvrdenia bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky

Sedemmiestny číselný kód vyjadrujúci klimatické a pôdne vlastnosti riešeného územia, slúži ako podklad pre jednotlivé projektové dokumentácie.

Projekty rekultivácie poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 508/2004 Z.z.

Súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti.

Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu

Podmienky použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z.

Vyhodnotenie stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde podľa zákona č. 508/2004 Z.z.

Zhodnotenie a zdôvodnenie stavebných a iných zámerov navrhovaných na poľnohospodárskej pôde z hľadiska uplatnenia zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy.

Pedologický prieskum k územnoplánovacej dokumentácii podľa zákona č. 55/2001 Z.z.

Zahŕňa komplexné prírodné pomery záujmového územia, terénny pôdoznalecký prieskum a pedologickú charakteristiku a ohrozenie pôdy degradačnými faktormi.

Odborné poradenstvo pri odňatí a použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel

Projektové dokumentácie sú vypracovávané podľa platnej legislatívy. Garanciou odbornosti je environmentálne a pedologické vzdelanie a prax v uvedenej oblasti.